Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 207- МИ
Добричка, 18.08.2020

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

В ОИК Добричка е  постъпил сигнал с вх. № МИ-434/13.08.2020г., в който се твърди, че обявеният с Решение №201-МИ/26.02.2020г. на ОИК Добричка за избран за общински съветник Ярослава Желязкова Василева до момента не е присъствала на нито едно заседание на Общинския съвет, нито е положила клетва.

Със Протоколно Решение №45-МИ/14.08.2020г. ОИК Добричка е предприела действия по установяване на изнесените в сигнала обстоятелства съобразно разпоредбите на чл.26, 34, 36 и сл. АПК.

С писмо рег. № МИ-02-435/14.08.20г. е изискана от Добрички общински съвет, гр.Добрич информация относно това дали в периода март-април 2020г. са провеждани заседания на Общинския съвет и ако са провеждани, то на кои дати е сторено това.

С писмо рег. № МИ-02-436/14.08.20г. ОИК е уведомила Ярослава Василева за възможността да даде писмени обяснения относно предприетите от нея действия по полагане на клетва и явяване в заседания на Общинския съвет в едномесечния срок от постановяване на Решение №201-МИ/26.02.20г. на ОИК Добричка, с което и била обявена за избрана за общински съветник.  Указано й е да представи доказателства за подадени от нея заявления до председателя на общинския съвет, съдържащи искане за встъпване в длъжност и полагане на клетва, както и такива, свързани с явяването или неявяването й на заседанията на Общинския съвет, като при неявяване да посочи причината за това. Уведомяването на г-жа Василева е извършено по реда на АПК на ел.поща: [email protected], налична в кореспонденция между г-жа Василева и  ОИК от 10.02.2020г.

В дадения срок е постъпила информация с рег. № МИ-01-437/17.08.20г. от ДОбС по ел.поща, в която е заявено, че за периода март-април 2020г. Общинският съвет е провел две заседания, съответно на 26.03.2020г. и на 30.04.2020г. Твърди се, че в деловодната система на Общинския съвет няма регистрирани уведомления от  Ярослава Василева с искане за полагане на клетва и встъпване като общински съветник за периода март-април 2020г., както и до настоящия момент, няма и регистрирани уведомления до Председателя на Общинския съвет от  Ярослава Василева, в които същата да заявява, че поради уважителни причини не може да положи клетва и да встъпи в длъжност като общински съветник в периода март-април 2020г.

В дадения с уведомление рег. № МИ-02-436/14.08.20г. срок не е постъпила в ОИК информация от г-жа Василева.

На 18.08.2020г. в ОИК е постъпило заявление с рег. №МИ-01-440/18.08.2020г. на хартиен носител и по ел.поща от Ярослава Василева. Със същото излага твърдения , че срокът за полагане на клетва започвал да тече от влизане в сила на решението на ОИК Добричка по чл.30, ал.6 ЗМСМА, което водело до извода, че за периода март-април 2020г. не е следвало да се яви на заседание на ОбС, защото пълномощията й на общински съветник не били възникнали. Излага твърдения, че за свикване на заседание на ОбС, на което е следвало да положи клетва е отговорен председателя на ОбС и областния управител. Твърди, че до настоящия момент не е била уведомявана за дата на заседание на ОбС, на което следва да положи клетва. Излага анализ на правни норми от ЗМСМА, а именно чл.30, ал.6, 8 и 9 и чл.32 ЗМСМА. Прави искане за задълбочено обсъждане на заявлението й, надявайки се професионализмът на по-голямата част от членове на ОИК и постановяване на законосъобразен акт.

ОИК служебно се е снабдила с извадка от публичния сайт на община Добричка, секция „Общински съвет“, подсекция „Заседания на ОбС“ за публикуваните покани за заседания на ДОбС, от която е видно, че Общинският съвет е заседавал на 26.03.2020г., на 30.04.2020г., на 22.05.2020г., на 28.05.2020г., на 16.06.2020г., 25.06.2020г. и на 30.07.2020г.

ОИК извърши служебна проверка в деловодната си система и на електронната си поща за постъпили уведомления от г-жа Василева за изразено желание за встъпване в длъжност и полагане на клетва в периода март-април 2020г., но такива не са постъпвали. Не са постъпвали в ОИК и писма от г-жа Василева, съдържащи съобщаване за уважителни причини, възпрепятстващи полагането на клетва в първото заседание на ДОбС след постановяване на Решение №201-МИ/26.02.2020г. на ОИК, както и в периода март – април 2020г.

В изпълнение разпоредбата на чл.34 АПК на 17.08.2020г. в 17.33 часа ОИК е уведомила г-жа Василева по ел.поща, за възможността да се запознае с документите по преписката като за нейно улеснение й е изпратила сканирани такива на ел.поща: [email protected]

 

След запознаване с така събраните документи ОИК прави следните изводи:

ОИК не споделя изнесените в заявлението твърдения на г-жа Ярослава Василева, тъй като оспорването на общинския съветник, чиито правомощия са прекратени не обвързва с бездействие обявеният за избран общински съветник. По аргумент на това е разпоредбата на чл.459 ИК, която сочи, че жалбата не спира изпълнението на решението. Такава е законодателната воля, доколкото липсата на пълен общински съвет е не само обществено неоправдано, но и в разрез с духа и целта на закона – ЗМСМА, уреждащ обществените отношения, свързани с местното самоуправление, които налагат представителството в местния законодателен орган да бъде осъществено.

С Решение №201-МИ/26.02.2020г. ОИК Добричка е прекратила предсрочно пълномощията на Веселина Ганчева Василев като общински съветник от Добрички общински съвет, гр.Добрич от листата на КП БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ, анулирала е издаденото й удостоверение №2/28.10.2019г., а в т. 3 и 4 е обявила за избран за общински съветник следващия от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, а именно Ярослава Желязкова Василева, и е разпоредила да й се издаде удостоверение.

Решението е публикувано на сайта на ОИК на 26.02.2020г.  като по т.3 и 4 същото не подлежи на обжалване и влиза в сила веднага след обявяването му. Аргумент в тази насока е разпоредбата на чл.30, ал.9 ЗМСМА, където се сочи, че преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след постановяването на решението по ал. 7, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.

Според чл.30, ал.1 ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от с.з., която разписва съдържанието й. редът и начина на полагането й са регламентирани в чл.23, ал.2 ЗМСМА. Според тази норма преди началото на първото заседание новоизбраният общински съветник полага клетва и подписва клетвен лист. Първото заседание за всеки новоизбран общински съветник се явява непосредствено това, което е обявено за провеждане след постановяване на съответното решение на ОИК, с което определено лице е обявено за избрано за общински съветник. От този момент за това лице възниква задължението да се яви на първото свикано заседание на общинския съвет, за да положи клетва и встъпи в правомощията си като общински съветник, защото обратното е обществено неоправдано  и е в разрез с целта на закона, а именно конституираният вече общински съвет да работи в непълен състав, в случая повече от шест месеца.

Нормата на чл.23, ал.2 ЗМСМА определя като срок това действие по полагане на клетва, да бъде извършено преди първото заседание на общинския съвет. Този срок не е преклузивен, тъй като второто предложение на същия член допуска, когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва на първото заседание след постановяване на решението за избора му, той да положи клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет без да предвижда това да стане  в по-късен момент. По смисъла на закона "следващо заседание" е второто заседание, защото точно то следва след първото, а не всяко последващо – трето, четвърто, пето и т.н.

В конкретния случай се установява по безспорен начин, че в едномесечният срок от постановяване на Решение №201-МИ/26.02.2020г. , с което г-жа Ярослава Василева е обявена за избрана за общински съветник в ДОбС и й е издадено удостоверение, не е положила клетва. Такава не е положена и към настоящия момент, което прави невъзможно изпълнение на задълженията й като общински съветник.

Нещо повече, за постановеното решение №201-МИ/26.02.2020г. на ОИК г-жа Ярослава Василева е уведомена, не само от сайта на ОИК, но и лично от първоинстанционния съд, тъй като същата е била конституирана като заинтересована страна както по АД №133/2020г. на АС-Добрич, така и по АД №5508/2020г. на ВАС, и двете дела с предмет – оспорване Решение №201-МИ/26.02.2020г. на ОИК Добричка.

Безспорно установено е, че ДОбС е публикувал на официалния си сайт покани за предстоящи заседания на ОбС като поканата за заседанието, насрочено за 26.03.2020г. е публикувана на 19.03.2020г., а за следващото такова – на 23.04.2020г. Публикуването представлява официално уведомление и обвързва заинтересованите страни като от 19.03.2020г.  за г-жа Ярослава Василева е възникнало задължението да се яви на заседанието на ДОбС, насрочено за 26.03.2020г. и да положи клетва.

От събраните в хода на административното производство доказателства не се установява г-жа Ярослава Василева да е положила клетва като общински съветник на заседанието на ДОбС на 26.03.20г. Няма писмени доказателства и за наличие на обективни причини, които да са възпрепятствали явяването й както на това заседание, така и на следващото, насрочено за 30.04.20г.

Предвид установеното бездействие от страна на обявеният за избран за общински съветник с Решение №201-МИ/26.02.20г. и съобразно дадените с Решение №2884-МИ/03.11.2015г. на ЦИК указания относно възникване на пълномощията на общински съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА, ОИК установява, че правомощията на Ярослава Желязкова Василева като общински съветник не са възникнали.

Предвид гореизложеното и на осн. чл. 87, ал.1, т.1, чл.454, ал.6 и чл.453, ал.5 ИК във връзка с чл.23, ал.2, чл.30, ал.1, чл.32, ал.1 и 2 ЗМСМА и т.2, 3 и 4 от Решение №2884-МИ/03.11.2015г. на ЦИК, както и с оглед получените данни след проведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. в община Добричка, ОИК-Добричка 

РЕШИ:

 1. Заличава от списъка на обявените общински съветници от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Ярослава Желязкова Василева, ЕГН …., обявена за избрана за общински съветник с Решение №201-МИ/26.02.2020г. на ОИК Добричка.
 2. Анулира издаденото удостоверение №22/27.02.2020г.
 3. Обявява за избран за общински съветник следващия от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, а именно Иван Колев Димитров., ЕГН ….
 4. Да се издаде удостоверение на Иван Колев Димитров, ЕГН ….

 

Решението на ОИК-Добричка подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 ИК.

Председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 18.08.2020 в 18:27 часа

Свързани решения:

201-МИ/26.02.2020

Календар

Решения

 • № 210-МИ / 20.08.2020

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

 • № 207- МИ / 18.08.2020

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

 • № 206-МИ / 21.05.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения