27.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ

ОИК Добричка уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 29.10.2023г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец:

 

таблица-образец в EXCEL формат

26.09.2023

ЖРЕБИЙ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПУТИТЕ

ОИК - Добричка, уведомява всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че тегленето на жребия се извършва публично на 27.09.2023 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Добричка /на I /първи/ етаж в сградата на Община Добричка/, като на него могат да присъстват представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в ОИК Добричка за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Процедурата по теглене на жребия е определна с Решение №71-МИ/25.09.2023г.  на ОИК - Добричка

26.09.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Заявлението /Приложение №17-МИ/ се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на общината e-mail: [email protected];

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).

 

26.09.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС (чл.36, ал.1 и 2 ИК)

Заявлението /Приложение №13-МИ/ се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023г.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

Срок за подаване: 14.10.2023 г. (събота).

18.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК ДОБРИЧ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г.

От 9:00 часа на 19.09.2023г. до 17:00 часа на 26.09.2023г., Общинска избирателна комисия Добричка, приема документи за регистрация на кандидатските листи.

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Добричка се депозира - Приложение №51-МИ от Изборните книжа

         Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община Добричка / кмет на кметство от партия/коалиция/местна коалиция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в ОИК Добричка се депозира - Приложение №52-МИ от Изборните книжа

         Предложение за регистрация на независим кандидат при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., в ОИК Добричка се депозира - Приложение №53-МИ от Изборните книжа

        

         Предложението се представя в ОИК Добричка на хартиен /съответното приложение/ и на технически носител с Приложение в ексел формат.

 

         Към предложенията за регистрация, се прилагат подписани от всеки от кандидатите декларации по образец - Приложение №54-МИ от Изборните книжа.

 

         Когато кандидат за общински съветник  е  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец - Приложение № 55-МИ от Изборните книжа, в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

         ОИК Добричка насочва Вашето внимание към Решение № 2122-МИ от 29 август 2023г. на ЦИК, с което са дадени указания за проверка и отбелязване данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.  Моля за кандидатите, които няма да се явят лично в ОИК Добричка, да представят копие от лични карти или личния паспорт за страната на кандидата.

10.09.2023

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК-ДОБРИЧКА

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че насрочвам заседание на ОИК - Добричка на 11.09.2023г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Добричка, в стаята на ОИК - 208 стая

10.09.2023

ВАЖНО!

 

В срок от 11.09.2023г. 9.00 часа до 18.09.2023г. 17.00 часа - всеки календарен ден, Общинска избирателна комисия Добричка, приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29  октомври 2023г.

 

Регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ИЗБОР, в ОИК Добричка се депозира - Приложение №32-МИ от Изборните книжа

 

Регистрация на местни коалиции в изборите за общински съветници и кметове, ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ИЗБОР, в ОИК Добричка се депозира – Приложение №33-МИ от Изборните книжа

 

Регистрация на инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове в ОИК Добричка  се депозира – Приложение №42-МИ от Изборните книжа

още съобщения

Календар

Решения

  • № 81-МИ / 28.09.2023

    относно: Заличаване на регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Стефаново, излъчен от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и регистриран за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

  • № 80-МИ / 27.09.2023

    относно: Назначаване състави на СИК на територията на Община Добричка при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

  • № 79-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне на поредните номера в бюлетината за гласуване на местните коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения