Общинска избирателна комисия Добричка


РЕШЕНИЕ
№ 206-МИ
Добричка, 21.05.2020

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

С Решение № 205-МИ/08.05.2020г. на ОИК-Добричка, в сила от 19.05.20г.о са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Божанов Господинов, издигнат от Местна коалиция ГЕРБ (ЗНС) и обявен за  избран с решение № 190- МИ / 04.11.2019г. на ОИК Добричка за кмет на кметство с.Житница, общ. Добричка.

С писмо рег. № МИ-02-393 /19.05.20г. ОИК е изискала от кмета на община Добричка справка за регистрираните по постоянен адрес жители на с.Житница, общ.Добричка към настоящия момент.

Справката е получена на 21.05.2020г.  като се установява, че към 15.03.20г. има регистрирани 475 жители по постоянен адрес, поради което кметство Житница отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.5, изр. последно от ЗМСМА,  препис от решението следва да се изпрати на ЦИК за предприемане на действия по насрочване на частичен избор за кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка.

Предвид гореизложеното и на осн. чл. 42, ал.5 от ЗМСМА, чл.463, ал.1 и 2 ИК и Решение №1685/20.11.2019г. на ЦИК, ОИК-Добричка 

РЕШИ:

1.Уведомява ЦИК за влязлото в сила решение № 205-МИ/08.05.2020г. на ОИК-Добричка, с което са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Божанов Господинов като кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка с оглед предприемане на действия по насрочване на частичен избор за кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка.

  1. Препис от влязлото в сила Решение №205-МИ/08.05.20г. на ОИК Добричка да се изпрати на председателя на Добрички общински съвет за сведение и изпълнение.

Решението на ОИК-Добричка подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.05.2020 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 210-МИ / 20.08.2020

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК Добричка за процесуално представителство по административно дело №407/2020г.

  • № 207- МИ / 18.08.2020

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник.

  • № 206-МИ / 21.05.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение на ОИК-Добричка за предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

всички решения